Creativiteit van de Nederlandse zilvermid

Tachtig jaar lang had de verbeten strijd van de nog niet één miljoen inwoners van het delta gebied van de Noordzee tegen het machtige Spanje geduurd.

Des te merkwaardiger is dat juist gedurende die hardnekkige oorlog de Republiek zich heeft ontwikkeld tot een machtige en welvarende handelsnatie, maar ook, en daar gaat het in dit verband om, tot een culturele mogendheid, die zijns gelijke in het buitenland nauwelijks kende.
Alle takken van kunst kwamen er tot grote bloei.

Ook gedurende de achttiende eeuw, toen de Republiek zijn positie als grote mogendheid begon te verliezen, bleef de artistieke productie op peil, zowel wat kwantiteit, originaliteit als kwaliteit betreft. Van een neergang in geen sprake. De architecten, beeldhouwers en vervaardigers van kunstnijverheid ondergingen weliswaar invloeden van buitenaf, maar zij wisten deze om te vromen tot iets geheel eigens, typisch Nederlandse kunst. Dit eigen karakter ging zelfs niet verloren tijdens de Franse overheersing van 1795-1813, die het einde betekende van de in die tijd nog altijd jonge Republiek.
Ook in deze periode bleef de Nederlandse kunstenaar volkomen zichzelf.
Elke provincie had zijn eigen karakter, dat ook tot uitdrukking kwam in de aldaar beoefende edelsmeedkunst Dat Holland van deze provincies veruit de meest invloedrijke gewest was, verklaart dat men, zeer ten onrechte, tot op de dag van vandaag het gewest Holland, nog altijd met Nederland identificeert.

ZILVER IS NIETS ANDERS DAN IN VORMEN GEKLOPT G E L D.

De waarde van het zilveren voorwerp hing voornamelijk af van het gewicht.
Het directe verband tussen zilver en geld is pas in de loop van de 19e eeuw langzamerhand verloren gegaan; een vergelijkbare situatie vindt men tegenwoordig bij diamanten, die ook, ten dele om hun schoonheid, maar tevens als geldbelegging worden gekocht.
Tussen zilveren munten, geld , en zilveren voorwerpen bestond niet veel verschil.
Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat in het rijke Nederland van de 17e en de 18e eeuw een enorme hoeveelheid van vaak zeer grote zilveren voorwerpen is gemaakt; afgezien van hun schoonheid toonden zij even duidelijk als een zak met geld, de kapitaalkrachtigheid van hun bezitter.